เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม     เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Venture Network Asia, Thailand)

     จัดงาน SVN Talk ซึ่งเป็นเวทีเสวนาประจำเดือน เพื่อถ่ายทอดและขยายความเข้าใจของสมาชิก และผู้สนใจให้มีมุมมองกว้างยิ่งขึ้น ในประเด็นปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางที่ภาคธุรกิจ จะสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ทั้งนี้ทางเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติจาก ดร.ไมตรี ศรีนราวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง จราจร

     และอดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม มาเป็นผู้บรรยายสรุปภาพรวมของระบบการขนส่ง และจราจรของประเทศไทย ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และยังเป็นผู้นำเสนอนโยบายที่ควรจะเป็น สำหรับรัฐมนตรีมาหลายรัฐบาล เพื่อการเชื่อมโยงระบบการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว จีนตอนใต้