เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมCSR Journal ธุรกิจกับสังคม Business & Society คืออะไร
      ท่ามกลางพัฒนาการของ CSR ในประเทศไทย วารสารธุรกิจกับสังคม CSR Journal ได้หน้าที่เป็นสื่อกลางแบ่งปันแนวคิดความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ CSR มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2548… ในวันนั้น CSR เป็นคำแปลก ที่ยากต่อการอธิบายถึงความหมาย แต่ว่าวันนี้ CSR (Corporate Social Responsibility) หรือ ความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่องค์กรมิอาจเพิกเฉยหรือทำผ่านๆ คือมีเงินก็ทำไม่มีเงินก็หยุด ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

      นับจากวันนี้ CSR Journal โดยเครือข่า่ยธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยังคงทำหน้า้ที่เป็นสื่อกลางถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ใหม่ๆ ขององค์กรต่างๆ โดยยังพร้อมและยินดีที่จะมีส่วนร่วมและเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่มีแนวคิด CSR เพื่อผลักดัน ส่งเสริมแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนหลักพื้นฐานของ 3P คือ People, Planet และ Profit


องค์กรที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม สมัครสมาชิก หรือ ร่วมเป็นผู้สนับสนุน
      การจัดทำติดต่อ กองบรรณาธิการ CSR Journal ซึ่งเป็นวารสาร CSR เล่มเดียวของประเทศไทย ได้ที่ 02-978-3300 (คุณจันทิญา) หรือ csrjournal@gmail.com หรือ ที่ 172 หมู่ 4วัดไพร่ฟ้า ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

สมัครสมาชิก CSR Journal Downnload